Metodologia Formaser

Intel·ligència Emocional Sistèmica

 

La nostra metodologia és totalment flexible, eminentement pràctica i les seves arrels estan entre l’emocional i el sistèmic.

Metodologia Formaser

Partim de la Intel·ligència Emocional

El cervell humà és producte de l’evolució mamífera i té tres estructures diferents (la reptiliana, la límbica i la racional):

Reptiliana

És la més primitiva i és l’encarregada de dur a terme funcions tan bàsiques i inconscients com respirar o fer la digestió.

Límbica

Sorgeix més tard evolutivament i la compartim amb la resta de mamífers; és l’encarregada de gestionar sensacions i emocions i de resoldre les necessitats de les quals aquestes ens informen.

Racional

Exclusiva de l’ésser humà, s’encarrega del pensament lògic i de la capacitat d’abstracció; gràcies a ella podem llegir, per exemple, o donar significats apresos socialment a símbols o senyals diferents.

En la nostra evolució com a espècie, els éssers humans hem construït un món separat de la naturalesa i hem configurat noves realitats en les quals necessitem emprar l’intel·lecte per sobre de l’instint per a poder sobreviure. Aquest comportament pot produir dolor, quan no som capaços d’entendre allò que els nostres instints volen dir-nos.

A Formaser, el primer pas que fem és el de situar les sensacions en el nostre cos. Les sensacions són moviments elèctrics produïts per l’hipotàlem i solen ser incomprensibles a causa de la seva velocitat, invisibilitat i volum. És important aprendre a viure en el present i fixar-se en la pròpia respiració per a poder arribar a sentir allò que el nostre cos ens diu.

 

Les emocions són les identificacions de les sensacions. Les més bàsiques són l’alegria, la por, la tristesa i l’ira. Per a aconseguir una bona salut psicològica fa falta processar-les, amb la finalitat de descobrir aquella necessitat interior que cal resoldre per a calmar l’emoció; només llavors l’organisme torna a un estat d’equilibri.

L’objectiu final és ser capaços de combinar el camp sensitiu (emocional) amb el camp relacional (intel·ligència) per a desxifrar què requereix l’organisme per a regular-se. I així arribem al concepte d’Intel·ligència Emocional!

Ens enfoquem en la Intel·ligència Sistèmica

L’ésser humà és relacional; és un mamífer que viu en comunitat i que necessita establir relacions per a garantir la seva supervivència. La xarxa de relacions que conformen un grup es denomina sistema. Tots els éssers humans formen part de diferents sistemes paral·lelament en el transcurs les seves vides.

Hi ha molts tipus de vincles diferents entre els integrants d’un sistema. Com que els éssers humans tendim a repetir pautes relacionals inconscients, és molt sanador aprendre a ser conscients de la mena de vincles que desenvolupem amb les persones dels nostres entorns (família, treball, amics…).

La Intel·ligència Sistèmica s’articula en connectar la Intel·ligència Emocional amb el sistema de vincles.

Metodologia
Metodologia

Ens enfoquem en la Intel·ligència Sistèmica

L’ésser humà és relacional; és un mamífer que viu en comunitat i que necessita establir relacions per a garantir la seva supervivència. La xarxa de relacions que conformen un grup es denomina sistema. Tots els éssers humans formen part de diferents sistemes paral·lelament en el transcurs les seves vides.

Hi ha molts tipus de vincles diferents entre els integrants d’un sistema. Com que els éssers humans tendim a repetir pautes relacionals inconscients, és molt sanador aprendre a ser conscients de la mena de vincles que desenvolupem amb les persones dels nostres entorns (família, treball, amics…).

La Intel·ligència Sistèmica s’articula en connectar la Intel·ligència Emocional amb el sistema de vincles.

Metodologia

I desenvolupem la Intel·ligència Emocional Sistèmica

D’una banda, la Intel·ligència Emocional és la metodologia que facilita comprendre el moviment elèctric (sensacions, emocions) que es produeix dins del nostre cos. Som capaços de comprendre la informació emmagatzemada en les emocions a través de la presa de consciència corporal. Només així podrem gestionar el nostre comportament i retornar a l’estat d’equilibri necessari per a gaudir d’una vida plena.

D’altra banda, la Intel·ligència Sistèmica treballa a partir dels fruits de la Intel·ligència Emocional, però enfocant-se en el camp de les relacions. Metodològicament, facilita comprendre el moviment elèctric produït en el cos en relació amb els propis vincles i els sistemes que els componen, amb l’objectiu de detectar les dinàmiques de comportament que es produeixen.

La Intel·ligència Emocional Sistèmica permet entendre la informació emmagatzemada en les emocions i contrastar-la amb la informació produïda per l’anàlisi de vincles i del sistema al qual pertanyen. Permet una comprensió més profunda d’un mateix i dels grups dels quals un forma part. En última instància, doncs, apunta cap a la consecució d’una vida plena i real.